Táto podstránka nie je zameraná na odbornú definíciu jednotlivých pojmov, ale na stručné a laicky zrozumiteľné vysvetlenie poisťovacích pojmov používaných v oblasti odškodnenia vlastníkov motorových vozidiel. Aj z tohto dôvodu nie sú pojmy abecedne zoradené, ale sú zoskupené do tématických blokov s nasledovnými názvami:

Poistenie
Autonehoda
Uplatnenie nárokov
Likvidácia Autohavárie
Odškodnenie za nehodu
Plnenie poisťovne


POISTENIE

POISŤOVŇA
Poisťovňa je rovnaký podnikateľský subjekt ako každá iná firma zaoberajúca sa tvorbou zisku. Predmetom jej činnosti je však špecifický druh podnikania (poistenie alebo zaistenie), ktorý je upravený zákonom o poisťovníctve a vyžaduje si povolenie Národnej banky Slovenska.

ŽIVOTNÉ a NEŽIVOTNÉ POISTENIE
Ide o základné delenie komerčných druhov poistenia, podľa ktorého sa spravidla rozlišuje aj zameranie poisťovne (životné poisťovne, neživotné poisťovne, univerzálne poisťovne). Poistenie motorových vozidiel (PZP aj Havarijné poistenie, t.j. Kasko) patrí do neživotného poistenia.

POISTENIE
Poistenie je právny vzťah dvoch strán, pri ktorom poisťovňa za odmenu (poistné) preberá záväzok finančného krytia určitého rizika a to poskytnutím prísľubu odškodnenia v prípade poistnej udalosti . Inými slovami ide o spôsob prenesenia rizika, resp. o formu určitej ochrany pred hroziacim rizikom za odmenu vo forme poistného.

PRIPOISTENIE
Pripoistenie je rozšírenie základného poistenia za príplatok. V oblasti poistenia motorových vozidiel (PZP a Kasko) je realizované predovšetkým pri kasku, t.j. pri havarijnom poistení (napr. pripoistenie batožiny, úrazové pripoistenie vodiča a ostatných dopravovaných osôb, atď.)

VÝLUKA Z POISTENIA
Pojmom výluka z poistenia sa označuje udalosť, ktorá nie je krytá poistením, t.j. na ktorú sa poistenie nevzťahuje. Výluky spresňujú rozsah poistenia a vo forme osobitných klauzúl v poistných podmienkach označujú udalosti, pri ktorých poisťovňa neposkytne poistné plnenie alebo časť poistného plnenia.

POISTNÁ SUMA
Poistná suma nie je suma, ktorú poisťovňa vyplatí ako poistné plnenie pri každej poistnej udalosti. Poistná suma je iba základom pre výpočet výšky poistného a zároveň najvyššia možná hranica poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve. Poistná suma by mala zodpovedať hodnote (cene) poisťovanej veci v čase vzniku poistenia. Ak je poistná suma nižšia ako hodnota (cena) veci v čase vzniku poistenia, prichádza k tzv. podpoisteniu. Bežná prax (najmä pri poistení motorových vozidiel) je však často taká, že poistné sumy sú obchodnými zástupcami poisťovní nadhodnotené, čoho výsledkom je vyššie poistné pre poisťovňu, avšak žiadna pridaná hodnota pre poisteného.

PODPOISTENIE
K podpoisteniu prichádza vtedy, ak je poistná suma, na ktorú je poistka uzavretá nižšia, ako hodnota (cena) poisťovanej veci v čase vzniku poistenia. Plnenie poisťovne je v takom prípade pri každej poistnej udalosti v rovnakom pomere, ako je pomer zníženia poistnej sumy k hodnote (cene) poisťovanej veci v čase vzniku poistenia.

HAVARIJNÉ POISTENIE (KASKO)
Ide o dobrovoľné poistenie slúžiace k náhrade škôd na vlastnom vozidle, ku ktorému je možné pripoistiť aj ďaľšie riziká ako napr. batožinu.. Jedine prostredníctvom havarijného poistenia (kryje spravidla haváriu, krádež, živel a vandalizmus) môže vinník nehody získať náhradu škody na vlastnom vozidle. Napriek dobrovoľnosti tohto druhu poistenia nie je možné napr. leasing získať bez jeho uzavretia.

POVINNE ZMLUVNÉ POISTENIE (PZP)
PZP je ľudovo nazývané zákonná poistka. Ide o povinné poistenie slúžiace k náhrade škôd spôsobených inému. PZP vzniklo 1.1.2002 zo zákonného poistenia (demonopolizáciou Slovenskej poisťovne) a možno ho uzavrieť u niektorej z povolených poisťovní. Cieľom tohto poistenia je rovnako ako pri zákonnom poistení, poistenie zodpovednosti za spôsobenie škody, t.j. z PZP vinníka nehody sa realizuje odškodnenie poškodeného.

ZÁKONNÉ POISTENIE
Išlo o zákonom nariadené povinné poistenie sa v Slovenskej poisťovni. Zákonné poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla existovalo na Slovensku do 31.12.2001. Termín „zákonné poistenie“ sa často zamieňa s termínom „povinne zmluvné poistenie“ pričom významovo tieto dve poistenia možno považovať za rovnaké.


AUTONEHODA

ŠKODOVÁ UDALOSŤ
K škodovej udalosti nie je potrebné volať políciu. Škodovú udalosť definuje zákon ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej nedošlo ku škode na zdraví, alebo poškodeniu cesty či všeobecne prospešného zariadenia, alebo nebola spôsobená väčšia hmotná škoda (sumu definuje zákon). Účastníci sa zároveň musia dohodnúť na zavinení, t.j. kto je vinník, ktorý zodpovedá za vznik škodovej udalosti.

DOPRAVNÁ NEHODA
K dopravnej nehode je potrebné volať políciu. Dopravnú nehodu definuje zákon ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej bol vodič pod vplyvom alkoholu či návykovej látky, došlo ku škode na zdraví, poškodeniu cesty či všeobecne prospešného zariadenia, úniku nebezpečnej látky alebo vznikne väčšia hmotná škoda (sumu definuje zákon). Dopravná nehoda je aj udalosť pri ktorej nedošlo k dohode o zavinení, alebo pri ktorej účastník škodovej udalosti nesplní svoju povinnosť (najmä bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje o poistení vozidla inému účastníkovi škodovej udalosti).

ASISTENČNÁ SLUŽBA
Ide o spoločnosť poskytujúcu služby s charakterom pomoci pri nehode. Rozsah poskytnutej pomoci je limitovaný uzavretou zmluvou s objednávateľom služieb. Poisťovne zazmluvňujú predovšetkým tie služby (aj to často iba v obmedzenom rozsahu) ktoré im ekonomicky vyhovujú a ktorých cieľom je najmä minimalizovať vzniknuté škôdy. Asistenčné spoločnosti takmer vždy poskytujú iba časť služieb na ktoré má klient poisťovne nárok.

NEHODA
Širší pojem nepríjemnej, zlej a neštastnej príhody spravidla pre cestnú, železničnú, leteckú a vodnú dopravu. V zásade však možno pojmy nehoda, havária, autonehoda a autohavária považovať za synonymá.

HAVÁRIA
Širší pojem nepríjemnej, zlej a nešťastnej príhody nielen pre rôzne druhy dopravy ale aj pre iné oblasti života. V zásade však možno pojmy nehoda, havária, autonehoda a autohavária považovať za synonymá.

AUTONEHODA
Autonehoda, resp. nehoda je v poisťovníctve spravidla definovaná ako zrážka motorového vozidla s iným pohyblivým predmetom čiže „stret“ (vozidiel). V zásade však možno pojmy nehoda, havária, autonehoda a autohavária považovať za synonymá.

AUTOHAVÁRIA
Autohavária, resp. havária je v poisťovníctve spravidla definovaná ako zrážka motorového vozidla s iným nepohyblivým predmetom. V zásade však možno pojmy nehoda, havária, autonehoda a autohavária považovať za synonymá.


UPLATNENIE NÁROKOV

HLÁSENIE ŠKODY
Ide o akt oznámenia vzniku škody poisťovni, ktorým si poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody a ktorý je vykonaný najčastejšie prostredníctvom predtlačeného tlačiva poisťovne. Písomná forma hlásenia je v porovnaní s telefonickou vhodnejšia, pretože klient má možnosť kópiu hlásenia odložiť si. Disponuje tak dôkazným prostriedkom – kedy a čo presne nahlásil, v akom rozsahu atď. Okrem iného aj nesplnenie si ohlasovacej povinnosti môže byť dôvodom regresu poisťovne.

PREMLČANIE
Premlčacia doba je obdobie, počas ktorej je možné uplatniť nárok na náhradu škody. Ak je nárok na náhradu škody uplatnený po tejto dobe, môže poisťovňa prostredníctvom námietky premlčania odmietnuť výplatu poistného plnenia a spravidla takto aj koná.

TECHNIK
Technik je pracovník poisťovne, ktorý vykoná obhliadku vozidla. Okrem obhliadky technik môže vyčísliť aj odhad nákladov na opravu. Technik neposudzuje oprávnenosť nároku na náhradu škody, ani nevyčísluje výšku poistného plnenia! Zriadením Call centier ako aj pracovnej pozície Technik sa poisťovne snažia predovšetkým obmedziť osobný kontakt klienta s likvidátorom poisťovne.

OBHLIADKA
Obhliadka vozidla je zaužívaný spôsob preukázania nárokov poškodeného na náhradu škody. Ide o vizuálne písomné a fotografické zdokumentovanie rozsahu poškodenia vozidla spravidla vykonávané pracovníkom poisťovne (technik), čo oprávnene vyvoláva polemiku o objektivite obhliadky. Obhliadka má významný vplyv na spôsob likvidácie a výšku poistného plnenia a preto by sa jej za poškodenú stranu mala zúčastniť fundovaná osoba.

DOOBHLIADKA
Doobhliadka je v poradí druhá alebo ďalšia obhliadka. Okrem prvotnej obhliadky môže byť podľa potreby vykonaných aj niekoľko nasledujúcich doobhliadok (ak sa zistia ďaľšie poškodenia nezaznamenané prvotnou obhliadkou). Doobhliadky majú rovnako ako prvotná obhliadka významný vplyv na spôsob likvidácie a výšku poistného plnenia.

VZNIKNUTÁ ŠKODA
Škoda je vo všeobecnosti spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej, finančnej alebo inej ujmy. Vzniknuté škody sa v prípade poistenia rozdeľujú na škodu na veci (napr. poškodenie vozidla) a škodu na zdraví (zranenia, príp. smrť). Pri povinne zmluvnom poistení (PZP) sa podľa zákona uhrádza skutočná škoda a to čo poškodenému ušlo, čiže ušlý zisk.

ŠKODA NA VECI
Škoda na veci vzniká poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci. Podľa platného zákona sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase jej poškodenia (napr. pri totálnej škode sa vychádza z ceny, ktorú dané vozidlo malo k dátumu nehody)

ŠKODA NA ZDRAVÍ
Škoda na zdraví okrem zranení zahŕňa aj náklady pri usmrtení. Tento pojem ďalej označuje aj škodu ktorá vznikla úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia.

BOLESTNÉ
Bolestné je dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu a je súčasťou náhrady škody na zdraví. Ide o finančné vyčíslenie vytrpených bolestí na základe bodového hodnotenia lekárskym posudkom.

STRATA NA ZÁROBKU
Strata na zárobku je súčasť náhrady škody na zdraví. Ide o stratu (škodu) ktorá bola utrpená v dôsledku obmedzenia plného pracovného výkonu poškodeného, t.j. o rozdiel medzi reálnou mzdou pred zranením a vyplatenou nemocenskou dávkou za čas práceneschopnosti.

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA (SSU)
SSU je súčasť náhrady škody na zdraví. Ide o stratu (škodu) v súvislosti s budúcim nepriaznivým životným, resp. spoločenským uplatnením sa poškodeného. SSU sa spravidla realizuje v prípade trvalých následkov pri zdravotnom poškodení dotyčnej osoby.

TROVY PRÁVNEHO ZASTÚPENIA
Trovy právneho zastúpenia predstavujú náklady na advokáta vynaložené na zastúpenie poškodeného v súvislosti s uplatňovaním jeho nárokov na náhradu škody. Avšak nárok na náhradu týchto nákladov (trov) vzniká až splnením určitých podmienok (napr. nesplnenie určitej povinnosti poisťovateľom, nevyplatenie alebo neoprávnené krátenie poistného plnenia a pod.).


LIKVIDÁCIA AUTOHAVÁRIE

POISTNÁ UDALOSŤ
Poistná udalosť je náhodná udalosť, ktorá postihne poistený predmet, jav alebo osobu a je bližšie špecifikovaná v podmienkach poistnej zmluvy alebo v právnom predpise. S poistnou udalosťou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť odškodnenie, t.j. náhradu škody ktorá sa označuje pojmom poistné plnenie.

LIKVIDÁTOR
Pracovník poisťovne, ktorý posudzuje oprávnenosť nároku na náhradu škody na základe obhliadky technika, administratívne kompletizuje danú udalosť a vyčísluje výšku poistného plnenia.

LIKVIDÁCIA ŠKODOVEJ UDALOSTI
Je proces pri ktorom sa posudzuje či daná udalosť má charakter poistnej udalosti. V prípade, ak udalosť (pri ktorej vznikla škoda) nespĺňa znaky poistnej udalosti, poisťovňa neposkytne poistné plnenie.

LIKVIDÁCIA POISTNEJ UDALOSTI
Likvidácia poistnej udalosti je súbor úkonov poisťovne smerujúcich k vyčísleniu výšky škody a poskytnutiu poistného plnenia. Až v prípade ak udalosť (pri ktorej vznikla škoda) napĺňa znaky pojmu poistná udalosť hovoríme o likvidácii poistnej udalosti.

MAJETKOVÁ ŠKODA
Majetková škoda je poškodenie hmotného majetku , t.j. aj motorového vozidla. Podľa rozsahu poškodenia má majetková škoda charakter čiastočnej (parciálnej) škody, alebo totálnej škody často označovanej pojmom totálka.

PARCIÁLNA ŠKODA
Čiastočné poškodenie vozidla, kedy škoda na vozidle je odstrániteľná ekonomickou opravou. Výšku nákladov potrebných na uvedenie vozidla do pôvodného stavu je možné okrem faktúry za opravu vyčísliť aj kalkuláciou na automobilovom opravárenskom sofware používanom pri poistnom plnení rozpočtom.

TOTÁLNA ŠKODA
Ide o taký rozsah poškodenia vozidla, ktorý nie je možné rentabilne opraviť, t.j. cena opravy poškodenia prevýši hodnotu samotného vozidla (nie nového, ale v čase tesne pred nehodou). Náklady na opravu poškodenia podľa noriem a cien výrobcu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla, resp. zmluvne dojednanú percentuálnu hranicu z tejto hodnoty. Z hodnoty vozidla tesne pred poškodením sa preto odpočítava hodnota použiteľných zvyškov vozidla a rozdiel predstavuje výšku škody.

ZNALECKÝ ŠTANDARD
Znalecký štandard je záväzný materiál Ministerstva spravodlivosti SR pre znalcov z odboru doprava cestná. Upravuje postupy smerujúce k určeniu hodnoty vozidiel a výšky škody na vozidlách. Uvedené postupy musia byť preto rešpektované pri výpočte výšky náhrady škody nielen znalcami ale aj poisťovňami (najmä pri náhrade škody z PZP).

GARANČNÝ FOND
Fond zriadený na krytie uplatňovaných nárokov na náhradu škody spôsobenej nepoistenými vozidlami a nezistenými osobami. Fond bol zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia na povinne zmluvné poistenie (PZP).

VÝCHODISKOVÁ HODNOTA VOZIDLA (VHV)
Ide spravidla o poslednú predajnú cenu nového vozidla toho istého typu a tej istej výbavy u značkového predajcu v SR. Používa sa na výpočet technickej hodnoty vozidla.

TECHNICKÁ HODNOTA VOZIDLA (THV)
Ide o hodnotu vozidla, ktorá predstavuje zvyšok jeho technickej životnosti a často sa označuje aj pojmom časová cena. Táto hodnota sa stanovuje presne určeným výpočtom a zohľadňuje výlučne technické parametre vozidla, t.j nezohľadňuje vplyv trhu na cenu vozidla . Technická hodnota vozidla sa používa na výpočet všeobecnej hodnoty vozidla.

VŠEOBECNÁ HODNOTA VOZIDLA (VŠH)
Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu. Ide o trhovú hodnotu vozidla v danom mieste a čase, často označovanú aj pojmom obecná cena. Za takúto cenu je možné v danom mieste a čase zaobstarať rovnaké alebo obdobné vozidlo s prihliadnutím k jeho technikému stavu a opotrebeniu. Na rozdiel od technickej hodnoty vozidla zohľadňuje okrem vplyvu opotrebenia aj vplyv dopytu trhu, čiže predajnosť vozidla.


ODŠKODNENIE ZA NEHODU

VÝŠKA ŠKODY
Výškou škody je podľa Občianského zákonníka skutočná škoda. Pri určení výšky škody na veci je rozhodujúca cena veci v čase, keď bola vec poškodená.

NÁHRADA ŠKODY
Ide o odstránenie škody poskytnutím najmä peňažného odškodnenia. Pri PZP by sa mala v zmysle Občianského zákonníka uhrádzať skutočná škoda a to čo poškodenému ušlo, t.j. ušlý zisk.. Pri Kasku je možné zmluvne dohodnúť vyšší rozsah náhrady škody, a preto spravidla u starších vozidiel dostane poškodený vyššiu náhradu škody z havarijného poistenia ako z PZP.

SKUTOČNÁ ŠKODA
Skutočná škoda predstavuje majetkové hodnoty, ktoré bolo potrebné vynaložiť za účelom uvedenia veci do pôvodného stavu, príp. ide o peňažnú kompenzáciu toho, že navrátenie do predošlého stavu nebolo možné.

UŠLÝ ZISK
Ušlý zisk je majetková ujma spočívajúca v tom, že u poškodeného nedôjde v dôsledku škodovej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo pri normálnom behu veci predpokladať. Vyčíslenie a preukázanie ušlého zisku je pomerne náročná záležitosť, ktorú nie je možné v žiadnom prípade zrealizovať bez odborných vedomostí.

BODOVÉ HODNOTENIE
V súvislosti s dopravnými nehodami sa bodové hodnotenie využíva pri škode (ujme) na zdraví. Každé poškodenie zdravia má priradené určité bodové hodnotenie ktorým ošetrujúci lekár ohodnotí dané zranenie.

ZHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU, resp. AMORTIZÁCIA
Zhodnotenie vozidla opravou sa ľudovo nazýva amortizácia. Ide však o obsahovo dva odlišné pojmy. Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Výpočet amortizácie je však iba časť výpočtu zhodnotenia vozidla opravou, ktorý môže korigovať vyčíslenú amortizáciu. Až toto zhodnotenie, možno odpočítať z poistného plnenia z PZP. Výška zhodnotenia býva takmer vždy predmetom rozporov medzi poisťovňou a jej klientom.

ZNEHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU
Znehodnotenie predstavuje finančnú čiastku, o ktorú sa vozidlo znehodnotilo z dôvodu samotnej existencie opravy na danom vozidle. Poškodený má právny nárok na úhradu finančnej kompenzácie za takéto znehodnotenie. O existencii tohto nároku však poškodený spravidla nevie a poisťovňa nie vždy toto znehodnotenie aj vyčísli.

SPOLUÚČASŤ
Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma peňazí do ktorej znáša škodu poistený, resp. ktorou sa poistený podiela na vzniknutej škode. Poisťovňa o dohodnutú spoluúčasť kráti (znižuje) výplatu poistného plnenia. Spoluúčasť je spravidla vyjadrená percentom alebo pevnou sumou, príp. kombináciou percenta a minimálnej pevnej sumy.

CENA POUŽITEĽNÝCH ZBYTKOV, resp. ZVYŠKOV
Zbytky, resp. zvyšky predstavujú pri likvidácii totálnej škody na vozidle hodnotu nepoškodenej a použiteľnej časti vozidla. Ide o veľmi spornú finančnú čiastku, ktorú poisťovňa odpočítava z poistného plnenia. Ojedinelé nie sú ani prípady niekoľkotisícov rozdielov (€) v neprospech klienta poisťovne.


PLNENIE POISŤOVNE

KRYCÍ LIST
Krycí list v poisťovníctve oficiálne neexistuje a preto nie je naň právny nárok. Zaužívaná je však prax, že poisťovňa dobrovoľne vydáva písomné potvrdenie o realizovanom poistnom plnení, spravidla poukazovanom na účet autoservisu. Cieľom tohto potvrdenia je skoršie vydanie vozidla z autoservisu. Napriek tomu, že podľa vyjadrenia poisťovne je „krycí list“ možné vystaviť iba pri kasku, neexistujú žiadne prekážky na obdobný postup z PZP.

POISTNÉ PLNENIE
Poisťovňou vyplatená náhrada vzniknutej škody pri poistnej udalosti, t.j. finančné odškodnenie za spôsobenú škodu. Poistné plnenie má zodpovedať uzavretej poistnej zmluve a teda má isť o čiastku ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

PLNENIE PODĽA ÚČTOV
Ide o výpočet poistného plnenia ktoré vychádza z predložených účtov za opravu. Cena fakturovanej opravy by mala zodpovedať cenovej hladine opráv v danom regione. Veľmi časté sú prípady, že poisťovňa cenu opravy (najmä pri neznačkových autoservisoch) subjektívne posúdi ako nadhodnotenú a z toho titulu takúto cenu opravy kráti.

PLNENIE ROZPOČTOM
Ide o výpočet poistného plnenia kalkuláciou nákladov na opravu poškodenia vozidla pomocou automobilového opravárenského softwaru. Bežná prax pri plnení rozpočtom je, že takáto kalkulácia je spravidla nižšia ako náhrada škody ktorá poškodenému podľa zákona prináleží (napr. neodôvodnenou manuálnou úpravou kalkulácie, resp. nekorektným postupom pri výpočte)

REGRES
Regres je (okrem iného) aj finančný postih uložený poisťovňou pre toho, kto nesplnením svojej povinnosti úmyselne alebo neúmyselne spôsobil vznik udalosti, ktorá je predmetom postihu (napr. regres za neskoré hlásenie poistnej udalosti, regres za neposkytnutie súčinnosti, regres za spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu atď.)

ZÁNIK POISTENIA
Zánik poistenia je ukončenie doby platnosti poistenia. Poistenie zaniká okrem iného aj z dôvodu neplatenia poistného v stanovenom čase a tiež v prípade totálnej škody, ktorá sa chápe ako zánik predmetu poistenia.

POISTNÉ PRÁVO
Poistné právo je časť právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poistných vzťahov a ostatných právnych problémov poisťovníctva.