Telefónne číslo na integrovaný záchranný systém je 112 (polícia, hasiči, záchranka).
Polícia má telefónne číslo 158.

Už niekoľko rokov (od 1.6.2010) je povinnosť voziť v aute samoprepisovacie formulárové tlačivo s názvom „Správa o nehode“. Správa o nehode bežne obsahuje niektoré exempláre aj v cudzom jazyku čo oceníte pri kolízii s cudzincom, ktorý nevie po slovensky.

U nás si môžete stiahnuť Správu o nehode od poisťovne Allianz, ktorá je v slovenskom, nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Správa o nehode môže pri menších škodách na vozidle nahradiť policajný záznam o dopravnej nehode a tak zdokumentovať vzniknutú škodovú udalosť pre účely uplatnenia nároku na náhradu škody zo strany poškodeného voči vinníkovi škodovej udalosti, resp. jeho poisťovni.

Ak Správu o nehode spíšu a podpíšu obaja účastníci dopravnej nehody, t.j. vinník aj poškodený vyrieši sa tým okrem iného aj to že:

 • nemusíte k nehode volať políciu (kedy je nutné volať políciu uvádzame nižšie)
 • nikto nemôže na druhý deň tvrdiť, že nehoda sa stala ináč
 • vinník má doklad o tom, že poskytol svoje údaje a že napr. z miesta nehody neušiel
 • poškodený má doklad, ktorým vie preukázať vzniknutý rozsah poškodenia a svoje nároky

POZOR

Pri spisovaní škodovej udalosti Správu o nehode vyplňte čo najdôslednejšie!. Ako veľmi dôležité upozornenie pre poškodených účastníkov uvádzame nasledovné odporúčanie:

 • poznačte si aj DÁTUM NARODENIA vinníka (vodiča aj vlastníka vozidla) !!!
 • poznačte si nielen meno, ale aj adresu trvalého pobytu vinníka (vodiča aj vlastníka vozidla)!!!
 • poznačte si telefónne čísla aj emailové adresy na vinníka (vodiča aj vlastníka vozidla)
 • spíšte si rozsah vzniknutého poškodenia (aspoň rámcovo, napr. ľavá strana vozidla)
 • riadne krížikmi vyznačte alebo slovom uveďte priebeh nehody
 • riadne krížikmi vyznačte kto nehodu zavinil a či je alebo nie je spoluvina
 • dohliadnite, aby sa vinník nehody riadne podpísal (ideálne aj čitateľným písmom)
 • vezmite si čitateľný exemplár Správy o nehode (ideálne originál)

K vyššie uvedenému odporúčaniu uvádzame, že ide o veľmi dôležité údaje pre prípad, ak by vinník škodovej udalosti, alebo jeho poisťovňa, následne začali priebeh nehody spochybňovať a zavinenie popierať pričom by bolo následne potrebné o náhradu škody viesť súdny spor. Dátum narodenia vinníka a správna adresa jeho trvalého pobytu sú údaje, ktoré na žalobe nesmú chýbať!!!

Rovnako tak pre prípad, ak by ste ako poškodený následne zistili, že vinník škodovej udalosti nemal riadne uzatvorené poistenie zodpovednosti (PZP) a náhrada škody z jeho strany by preto viazla (napriek zákonnej povinnosti po cestách jazdí množstvo nepoistených vozidiel a o neexistencii poistky vám pri nehode vinník určite nepovie pričom nedostatočne vyplnená Správa o nehode môže byť prekážkou získania náhrady škody).

Aj v prípade ak dopravnú nehodu priamo na mieste jej vzniku rieši polícia, odporúčame vám miesto nehody neopúšťať, pokiaľ nemáte kompletne vyplnenú Správu o nehode. Najmä ako poškodený jednoducho potrebujete identifikačné údaje o vzniknutej škodovej udalosti ako aj vinníkovi nehody, ktoré sa vám polícia môže neskôr zdráhať poskytnúť, napríklad z dôvodu ochrany osobných údajov.

Rovnako tak sa bežne stávajú prípady (najmä napr. v Rakúsku), že polícia síce nehodu zdokumentuje, avšak vôbec neurčí vinníka, čo môže následne viesť k značným komplikáciam pri vymáhaní náhrady škody. V dôsledku absencie riadne vyplnenej Správy o nehode tak nie sú ojedinelé ani také prípady, keď náhradu škody nezískal napriek privolaniu polície ani jeden účastník dopravnej nehody a to pre následné spory účastníkov nehody o zavinenie danej dopravnej nehody.

Políciu je nutné bezpodmienečne privolať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia)
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť)
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu
 • ak vzniknutá škoda zjavne prevyšuje 4.000,- Eur alebo škodu nevieme určiť
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,

Majte na pamäti, že v prípade príchodu polície sa vinník nehody pravdepodobne nevyhne pokute za vznik škodovej udalosti.