Cieľom spoločnosti Poistná udalosť s.r.o je priniesť novú kultúru pri službách spojených s riešením poistných udalostí. Poškodeným pri dopravných nehodách, ktorí častokrát ani nevedia ako postupovať, chceme nielen poskytnúť naše služby a to za čo najprijateľnejších podmienok, ale zároveň im chceme aj fundovane pomôcť pri uplatňovaní ich oprávnených nárokov v poisťovni vinníka.

Poškodený je pri uplatňovaní svojich nárokov na náhradu škody takmer vždy osamotený a vo výrazne slabšom postavení ako poisťovňa. Navyše je často aj neznalý svojich práv. Poisťovňa je naopak na poškodeného veľmi dobre pripravená a to s množstvom tendenčne naladených likvidátorov, právnikov a iných zamestnancov, ktorí hľadajú možnosti ako zaplatiť za vzniknutú škodu čo najmenej peňazí, prípadne ako nezaplatiť vôbec.

Navyše v poslednom čase, ako huby po daždi, sa priamo pri dopravných nehodách či na webe, objavujú rôzni pofidérni a nekvalifikovaní „odborníci“, ktorí sa snažia priživiť na poškodenom a predať alebo dohodiť mu nejakú spoplatnenú službu účtovanú smerom k poisťovni. Pri prvom probléme či komplikácii sú však títo „odborníci“ v koncoch a poškodený má tak o problém viac.

Poškodený musí aktívne vykonať množstvo úkonov, aby dostal od poisťovne nakoniec zaplatené. Naopak, poisťovňa len pasívne čaká, čo všetko si poškodený uplatní, ako to všetko vydokladuje a až nakoniec sa poisťovňa rozhodne čo všetko poškodenému zaplatí (resp. v horšom prípade či vôbec niečo zaplatí). Nie je to náhodou tak, že komplikácie s tým spojené, časová či vedomostná náročnosťou celého procesu likvidácie poistnej udalosti a niekedy aj tendenčné a účelové šetrenie poisťovne majú odradiť poškodených od uplatnenia čo najväčšieho počtu ich nárokov?

Ak „náhodou“ poisťovňa poškodenému nezaplatí tak, ako by mala (t.j. v zmysle poistnej zmluvy, či zákona) nehrozí jej za takýto „omyl“ žiadny trestnoprávny postih, nepríde o licenciu, nedostane „mastnú“ pokutu a ani nemusí zaplatiť poškodenému za trest viacej peňazí. Nič ju teda nemotivuje k tomu, aby sa jej takéto „omyly“ nestávali príliš často. Poisťovňa má prirodzenú tendenciu platiť čo najmenej (resp. neplatiť vôbec) a tak má nadstavené aj všetky interné procesy. Práve preto poisťovňa dokáže „ušetriť na omyloch“ obrovské peniaze. Neexistencia primerane tvrdých sankcii intenzitu takýchto„omylov“ na strane poisťovne iba podporuje.

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. nechce, aby poškodenému nedostatok jeho času či finančných prostriedkov, nevedomosť alebo iné dôvody spôsobili to, že v ťažkej životnej situácii podľahne tlaku poisťovne a nevyužije všetko to, na čo má podľa poistnej zmluvy, či zákona nárok. Nechceme poškodenému iba predať nejakú našu spoplatnenú službu a ďalej sa nestarať o to, či túto službu dostane z poisťovne aj preplatenú. Práve naopak, chceme poškodenému zároveň aj čo najviac pomôcť a to tak, aby bol odškodnený pri svojich oprávnených nárokoch v čo najväčšom rozsahu.

Spoločnosť Poistná udalosť s.r.o. sa preto rozhodla v rámci možností poškodeným čo najviac pomôcť a tam kde sa to dá, poskytnúť svoje služby „zadarmo“. Najmä konzultácie, rady a podobne poskytujeme úplne grátis. Neznamená to ale, že všetky naše služby nič nestoja. Niektoré naše služby sú aj spoplatnené, avšak za takto poskytnuté služby poškodený nemusí platiť vopred, resp. ihneď po ich využití, ale má možnosť tieto služby uhradiť až po zlikvidovaní udalosti poisťovňou. Poškodený má tak možnosť získať takmer všetky služby spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. de facto zadarmo, pretože v konečnom dôsledku ho to nič nestojí. V prípade obštrukcii či dopytu zo strany poisťovne, alebo súdneho sporu s poisťovňou, nám však poškodený musí bezodkladne a preukazateľne poskytnúť súčinnosť, resp. konať pri uplatňovaní vznesených nárokov voči poisťovni (napr. vo forme preukázania vzniku škody pri požičaní náhradného vozidla).

Na záver treba ešte dodať, že v žiadnom prípade z tohto dôvodu poškodenému nebude zaplatené menej za opravu jeho auta (ide o častý predmet otázok poškodených). Práve naopak, poškodený s pomocou spoločnosti Poistná udalosť s.r.o. dostane vždy zaplatené tak, ako má nárok!

Ako je možné že služby Poistnej udalosti s.r.o. sú zadarmo